Otvorené od 10:00 do 18:00. Posledný vstup o 17:15.

M
M

Otvorené od 10:00 do 18:00. Posledný vstup o 17:15.

Návštevný poriadok Múzea mesta Bratislavy pre hrad Devín

Čl. I – Základné ustanovenia

 1. Hrad Devín je národná kultúrna pamiatka a múzeum, ktoré je v správe Múzea mesta Bratislavy (ďalej len „MMB“).
 2. Návštevník*čka je každá osoba, ktorá vstúpila do areálu hradu Devín na základe zakúpenej vstupenky alebo oprávneného voľného vstupu.
 3. Areálom hradu Devín sa rozumie celý pamiatkový objekt, teda všetky budovy, historické architektúry, komunikácie, trávnaté a krovinaté plochy a ďalšie časti objektu národnej kultúrnej pamiatky (ďalej len „areál“).
 4. V areáli platí návštevný poriadok MMB pre hrad Devín a všetci návštevníci a návštevníčky sú povinní*é zoznámiť sa s ním a dodržiavať jeho ustanovenia.
 5. Vstupom do areálu návštevníci*čky akceptujú návštevný poriadok a jeho ustanovenia sa stanú pre nich*ne záväzné.

Čl. II – Otváracie hodiny, vstup do areálu

 1. Areál hradu Devín je pre verejnosť otvorený celoročne s výnimkou pondelkov a nasledovných dní: 1. január, 24. december, 25. december, 26. december, 31. december.
 2. Aktuálne platné otváracie hodiny pre verejnosť sú zverejnené pri vstupe do areálu, na pokladniciach a na webovej stránke múzea.
 3. Vstup do areálu je pre návštevníkov*čky povolený len v aktuálne platných otváracích hodinách pre verejnosť a s platnou vstupenkou.
 4. Mimo otváracích hodín môže byť areál sprístupnený verejnosti len na objednávku a na základe predchádzajúceho písomného súhlasu zo strany MMB. Výnimkou sú neštandardné prehliadky a špecifické akcie a podujatia organizované alebo spoluorganizované MMB.
 5. Posledný vstup do areálu je 45 minút pred koncom otváracích hodín, kedy sa zároveň uzatvárajú pokladnice. Návštevníci*čky sú povinní opustiť areál hradu najneskôr s ukončením otváracích hodín.
 6. MMB si v prípade nepredvídateľných okolností (nepriaznivé poveternostné podmienky, ľad, sneh, havarijný stav častí areálu, technické dôvody, organizačno-prevádzkové dôvody a pod.) vyhradzuje právo uzatvoriť areál alebo jeho časti pre verejnosť.

 

Čl. III – Vstupné

 1. Výška vstupného je stanovená aktuálne platným cenovým výmerom, podpísaným riaditeľom*kou MMB.
 2. O výške vstupného informuje verejnosť cenník, dostupný na vstupe do areálu, na pokladniciach a na webových stránkach MMB.
 3. Platnosť vstupenky je na jednorazový vstup do areálu. V prípade, ak návštevník*čka opustí areál hradu, opakovaný vstup na pôvodnú vstupenku nie je možný.
 4. Vstupenku zakúpenú na pokladnici hradu je možné stornovať len nepoškodenú a iba do 10 minút od jej vydania.
 5. V prípade žiadosti o vydanie voľnej alebo zľavnenej vstupenky majú návštevníci*čky povinnosť preukázať sa platným dokladom, na základe ktorého žiadajú o voľnú alebo zľavnenú vstupenku.
 6. Predaj vstupeniek začína súčasne so začiatkom otváracích hodín a končí sa 45 minút pred koncom otváracích hodín.
 7. MMB si vyhradzuje právo dočasného či skoršieho ukončenia predaja vstupeniek a tiež právo meniť výšku vstupného.

Čl. IV – Prevádzkové pokyny

 1. Návštevník*čka si môže prezrieť areál hradu samostatne alebo v sprievode vopred objednaného lektora*ky. Pri hromadnom vstupe školských či inak organizovaných skupín je za návštevnícku skupinu zodpovedný*á pedagóg*ička alebo vedúci*a skupiny.
 2. Dieťa do 14 rokov (vrátane) má povolený vstup len v sprievode rodičov, prípadne inej osoby staršej ako 18 rokov, ktorá plne zodpovedá za jeho správanie.
 3. Návštevníci*čky sú povinní*é počas prehliadky areálu dodržiavať pokyny personálu MMB, rešpektovať bezpečnostné a informačné oznámenia a správať sa tak, aby nepoškodili akékoľvek jeho súčasti a neohrozili svoje zdravie a zdravie a majetok ostatných osôb. Nesmú sa správať hlučne, vulgárne alebo svojím nevhodným správaním, hlasitým prejavom alebo výkladom inak rušiť ostatných*é návštevníkov*čky.
 4. Pri prehliadke areálu sú návštevníci*čky povinní dbať o svoju bezpečnosť, bezpečnosť svojich detí a o bezpečnosť ďalších im zverených osôb. Venujú zvýšenú pozornosť nerovnostiam, pohybu po schodoch a komunikáciách hradu. Za nepriaznivého počasia, vo veterných podmienkach či v prípade náhlych a neočakávaných zmien počasia sú povinní dbať o zvýšenú opatrnosť. Rovnako tak v zime, v súvislosti so snehom a zľadovatenými povrchmi v areáli.
 5. Za poranenia a úrazy, ktoré si návštevník*čka spôsobí vlastnou neopatrnosťou, nedodržaním tohto návštevného poriadku alebo konaním tretej osoby, nenesie MMB ani jeho personál zodpovednosť.
 6. Návštevník*čka, ktorý*á svojím konaním spôsobí škodu Múzeu mesta Bratislavy alebo iným osobám, je povinný*á uhradiť ju v plnom rozsahu.
 7. V areáli nie je povolená audiotechnika na reprodukciu zvuku ani používanie mechanických a elektrotechnických zariadení presahujúcich rozmer prenosného počítača.
 8. Poskytovanie sprievodcovského výkladu turistickými sprievodcami*kyňami je možné iba v exteriérových častiach hradu. V interiérových častiach areálu (expozícia, výstava) nie je poskytovanie sprievodcovského výkladu povolené, s výnimkou lektorského výkladu, poskytovaného zamestnancami*kyňami MMB.
 9. Návštevníci*čky nesmú vstupovať do areálu hradu s nadrozmernou batožinou, tyčami a predmetmi, ktorých rozmer (aj po zložení) presahuje ktorýkoľvek z maximálnych povolených rozmerov 100 × 50 × 35 cm.
 10. Prísne zakázané je do areálu vnášať alebo používať v ňom pyrotechniku, chladné zbrane, strelné zbrane a iné veci, ktoré môžu ohroziť život a zdravie osôb alebo spôsobiť škodu na majetku múzea alebo iných osôb.
 11. Zástavy, transparenty a iné textílie vnášané do areálu nesmú prekročiť maximálny rozmer 200 × 120 cm.
 12. V areáli hradu je zakázané:
  1. vstupovať alebo pohybovať sa na kolieskových korčuliach, kolobežkách, bicykloch a iných pohybových prostriedkoch. Používanie detských kočíkov v areáli je povolené a vítané;
  2. fajčiť, manipulovať s ohňom, zakladať ohne kdekoľvek v areáli;
  3. jesť a piť v interiérových častiach areálu, vstupovať do nich s nápojmi, jedlom, zmrzlinou a pod.;
  4. akokoľvek poškodzovať a znehodnocovať areál, jeho architektúry, budovy a ich zariadenie, zbierkové predmety;
  5. dotýkať sa zbierkových predmetov a vitrín, pokiaľ nie sú výslovne určené ako dotykové alebo pokiaľ to neumožňuje pokyn personálu MMB;
  6. vnášať alkohol, vnášať a požívať omamné a psychotropné látky;
  7. vstupovať do interiérových výstavných a expozičných priestorov s taškami, plecniakmi a inými batožinami či predmetmi, ktorých rozmer je väčší ako 55 × 35 × 20 cm. Tieto je nevyhnutné odložiť si pred vstupom do týchto priestorov;
  8. vstupovať alebo pohybovať sa so psom alebo s inými zvieratami s výnimkou vodiaceho psa ako sprievodu nevidiacich alebo psa špeciálne vycvičeného pre sprevádzanie osoby s ťažkým zdravotným postihnutím;
  9. trhať rastliny, hádzať kamene, loziť po múroch;
  10. vstupovať do priestorov, ktoré nie sú určené pre verejnosť.
 13. Návštevníci*čky sú v prípade upozornenia personálom MMB povinní*é strpieť výkon kontrolnej prehliadky batožiny a nepovolené predmety odložiť pri vstupe do areálu alebo do jeho interiérových častí.
 14. Interiérové priestory (expozícia, výstava, predaj suvenírov) sa zatvárajú 15 minút pred koncom otváracích hodín.
 15. Pre všetkých návštevníkov*čky areálu platí prísny zákaz konaní a prejavov extrémizmu, rasizmu, neznášanlivosti, xenofóbie, antisemitizmu a agresívneho nacionalizmu, ako aj zákaz akýchkoľvek prejavov, ktoré podnecujú, rozširujú, propagujú, ospravedlňujú nenávisť voči jednotlivcom alebo skupinám osôb pre ich pohlavie, národnosť, jazyk, náboženstvo, rasu, etnickú príslušnosť, farbu pleti, pôvod, sexuálnu orientáciu, telesné postihnutie či inú obdobnú charakteristiku.
 16. Všetky fotografie, videá alebo inú dokumentáciu vytvorenú v areáli je zakázané používať na komerčné alebo agitačné účely bez písomného povolenia MMB a uzavretia licenčnej zmluvy v súlade s cenníkom MMB.
 17. Snímanie dronom je v celom areáli hradu Devín zakázané do letovej výšky 250 metrov (s výnimkou povolenia vydaného MMB v súlade so všeobecne záväznými právnymi predpismi v oblasti prevádzky a používania bezpilotných lietadiel).
 18. V areáli je bez písomného povolenia vydaného MMB zakázané vykonávať marketingovú, obchodnú a agitačnú činnosť alebo usporadúvať verejné zhromaždenia a podujatia. Propagácia politických strán a hnutí je v areáli hradu zakázaná.
 19. Možnosť a cena prípadného prenájmu areálu sa odvíja od povahy akcie a jej eventuálneho zásahu do bežnej návštevníckej prevádzky hradu.

Čl. V – Porušenie návštevného poriadku. Vylúčenie z areálu

 1. Službukonajúci personál MMB je oprávnený upozorniť návštevníka*čku na porušovanie návštevného poriadku.
 2. Z areálu môže byť bez vrátenia vstupného vykázaná osoba alebo skupina osôb, ktorá napriek napomenutiu poruší ustanovenia návštevného poriadku alebo neuposlúchne pokyny zodpovedného personálu MMB. Podľa povahy priestupku môže personál požiadať o zákrok polície.
 3. Zákaz vstupu do areálu platí pre osoby, ktorých návšteva by mohla preukázateľne narušiť poriadok alebo bezpečnosť, prípadne ktorých správanie je v rozpore so spoločenskými normami správania alebo s dobrými mravmi. Vstup môže byť odopretý aj osobám, ktoré sú zjavne znečistené, zapáchajúce alebo svojím zovňajškom budia verejné pohoršenie.
 4. Zákaz vstupu a možnosť vylúčenia z areálu platí aj pre osoby pod vplyvom alkoholu, omamných alebo psychotropných látok.

Čl. VI – Záverečné ustanovenia

 1. Porušenie tohto návštevného poriadku je sankcionované podľa príslušných právnych predpisov.
 2. Výnimku z návštevného poriadku je možné udeliť iba v opodstatnených prípadoch na základe schválenia povereným zamestnancom*kyňou MMB.
 3. Tento návštevný poriadok je účinný od 1.4. 2024.

Priania, pripomienky, sťažnosti môžu návštevníci poslať e-mailom na adresu: hrad.devin@mmb.sk alebo info@mmb.sk.

 

Navštívte nás
už dnes!

Naplánujte si výlet na jednu z najvýznamnejších národných kultúrnych pamiatok na Slovensku. Hrad Devín ponúka okrem historického či prírodného bohatstva aj expozíciu so vzácnymi archeologickými nálezmi či podujatia pre celú rodinu. Spoznajte hrad aj jeho blízke okolie, ktoré má rozhodne čo ponúknuť.

Navštívte nás
už dnes!

Naplánujte si výlet na jednu z najvýznamnejších národných kultúrnych pamiatok na Slovensku. Hrad Devín ponúka okrem historického či prírodného bohatstva aj expozíciu so vzácnymi archeologickými nálezmi či podujatia pre celú rodinu. Spoznajte hrad aj jeho blízke okolie, ktoré má rozhodne čo ponúknuť.