Otvorené od 10:00 do 16:00. Posledný vstup o 15.15.

M
M

Otvorené od 10:00 do 16:00. Posledný vstup o 15.15.

Návštevný poriadok

Preambula

Tento Návštevný poriadok Múzea mesta Bratislavy (ďalej MMB) platí pre návštevníkov MMB – hrad Devín. Návštevník je povinný zoznámiť sa s týmto návštevným poriadkom pri vstupe do areálu hradu a dodržiavať jeho ustanovenia. Kúpou vstupenky návštevník akceptuje návštevný poriadok a jeho ustanovenia sa stávajú pre návštevníka záväznými.

Čl. I. Prevádzková doba

1. Areál hradu Devín a jeho výstavné priestory sú prístupné pre návštevníkov
nasledovne:

Marec // utorok – nedeľa // 10:00 h – 17:00 h, posledný vstup 16:15 h 
Apríl – Máj // utorok – nedeľa // 10:00 h – 18:00 h, posledný vstup 17:15 h 

Jún – August // utorok – nedeľa // 10:00 h – 19:00 h, posledný vstup 18:15 h 

September // utorok – nedeľa // 10:00 h – 18:00 h, posledný vstup 17:15 h 

Október // utorok – nedeľa // 10:00 h – 17:00 h, posledný vstup 16:15 h 

November – Február // utorok – nedeľa // 10:00 h – 16:00 h, posledný vstup 15:15 h 

 

2. Návštevné hodiny môžu byť podľa prevádzkových podmienok upravené.

Čl. II. Vstupné

1. Výška vstupného je stanovená Cenovým výmerom.

2. Návštevník pred vstupom do areálu hradu je povinný zakúpiť si vstupenku, ktorou sa
musí preukázať kedykoľvek na požiadanie zamestnancov MMB počas celej doby
návštevy.

3. Návštevník má povolený vstup do areálu len s platnou vstupenkou, alebo sa
v pokladni preukáže voľnou vstupenkou, prípadne dokladom, ktorý mu umožní vstup
po vydaní vstupenky s nulovou hodnotou.

4. Vstupenka platí na jednorazový vstup do areálu. Zneužitie vstupenky (napr. na ďalší
vstup do areálu pre inú osobu a pod.) je protizákonné konanie.

5. Pokladňa sa zatvára v čase posledného vstupu do areálu.

Čl. III. Prevádzkové pokyny pre návštevníkov

Návštevník si môže po zakúpení vstupenky, ktorá platí pre jeden vstup, prezrieť areál sám alebo v sprievode vopred objednaného lektora.

1. Návštevník je povinný dodržiavať pokyny zamestnancov MMB.

2. Dieťa do 10 rokov má povolený vstup len v sprievode rodičov, prípadne inej dospelej osoby staršej ako 18 rokov, ktorá zodpovedá za jeho správanie.

3. Pri hromadnom vstupe školských, či inak organizovaných skupín je zodpovedný pedagóg, alebo vedúci skupiny.

4. Návštevníci nesmú vstupovať do výstavných a expozičných priestorov múzea s objemnými taškami, plecniakmi a inou batožinou, ktorú sú povinní odložiť si pri vstupe.

5. Návštevník je povinný sa počas prehliadky správať tak, aby neohrozil nielen svoje zdravie, ale aj zdravie ostatných návštevníkov a zamestnancov múzea.

6. Povinnosťou návštevníka je predmety nájdené v areáli hradu odovzdať v pokladni alebo u službukonajúceho zamestnanca, ktorý ich zaistí a neskôr odovzdá ich majiteľovi.

7. Návštevník, ktorý spôsobí svojím konaním alebo opomenutím škodu, je povinný ju uhradiť v plnom rozsahu.

8. Fotografie a videozáznamy je zakázané použiť na komerčné účely bez vopred udeleného písomného súhlasu vedenia MMB.

9. Za poranenia a úrazy, ktoré si návštevník spôsobí vlastnou neopatrnosťou alebo nedodržaním tohto návštevného poriadku, nenesie múzeum zodpovednosť.

10. V areáli hradu je zakázané:
– fajčiť,
– manipulovať s ohňom akokoľvek poškodzovať a znehodnocovať architektúry a budovy, zariadenie a vystavené zbierkové predmety
– dotýkať sa voľne vystavených exponátov a vitrín. Tento pokyn neplatí pri tzv. „ dotykových výstavách“, pri ktorých sú návštevníci vopred upozornení dozorcami výstavy
– vnášať a používať alkohol, omamné a psychotropné látky,
– vnášať zbrane, pyrotechniku, a iné predmety, ktoré môžu ohroziť život a zdravie osôb alebo spôsobiť škodu na majetku múzea alebo iných osôb
– vstupovať pod vplyvom alkoholu či iných omamných látok, alebo v silno znečistenom odeve
– svojim nevhodným a hlučným správaním rušiť či inak obmedzovať iných návštevníkov
– vstupovať so psom alebo inými domácimi zvieratami s výnimkou vodiaceho psa ako doprovodu nevidiaceho návštevníka
– vstupovať na kolieskových korčuliach, kolobežkách, bicykloch
– trhať rastliny, hádzať kamene, loziť po múroch, mať piknik a odhaľovať sa
– vstupovať do priestorov, ktoré nie sú určené pre verejnosť
– akýmkoľvek spôsobom narúšať priebeh prehliadky obmedzovať pohyb ostatných návštevníkov.

11. Pre všetkých návštevníkov areálu, ako aj akýchkoľvek podujatí konaných v areáli hradu platí prísny zákaz konaní a prejavov extrémizmu, rasizmu, neznášanlivosti, xenofóbie, antisemitizmu a agresívneho nacionalizmu, ako aj zákaz akýchkoľvek verejných písomných, verbálnych, grafických, zvukových alebo audiovizuálnych prejavov, ktoré podnecujú, rozširujú, propagujú, ospravedlňujú nenávisť voči jednotlivcom alebo skupinám osôb pre ich pohlavie, národnosť, jazyk, náboženstvo, rasu, etnickú príslušnosť, farbu pleti, pôvod, sexuálnu orientáciu, telesné postihnutie či inú obdobnú charakteristiku.

12. Návštevníci sú oprávnení vyhotovovať fotografie, audio a/alebo videozáznamy v areáli hradu Devín v súlade s ustanoveniami o ochrane osobnosti podľa § 11 a nasl. zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov. Ak fotografie, audio a/alebo videozáznamy návštevníci vyhotovujú v postavení prevádzkovateľa alebo sprostredkovateľa, tieto je možné získavať a spracúvať len za podmienok ustanovených nariadením č. 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov (GDPR) a zákonom č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

13. Snímanie dronom v celom areáli hradu Devín je zakázané s výnimkou povolenia riaditeľa MMB v súlade so všeobecne záväznými právnymi predpismi v oblasti prevádzky a používania bezpilotných lietadiel.

Čl. IV. Práva a povinnosti zamestnancov múzea

1. Po vstupe do areálu hradu skontroluje dozorca návštevníkovi platnú vstupenku.

2. Dozorca alebo lektor usmerní návštevníka pri prehliadke výstavy, expozície.

3. Dozorca alebo lektor je oprávnený upozorniť návštevníka na porušovanie návštevného poriadku múzea.

4. V prípade, ak návštevník napriek napomenutiu porušuje ustanovenia návštevného poriadku, alebo neuposlúchne pokyny zodpovedných zamestnancov múzea môže poverený zamestnanec návštevníka v krajnom prípade, podľa povahy priestupku, vykázať bez vrátenia vstupného alebo požiadať o pomoc a asistenciu políciu.

Čl. V. Návštevy s pedagogickým dozorom

1. Pedagogický dozor (učitelia, vychovávatelia) je povinný na základe pokynov zamestnanca múzea (lektor, dozorca) dohliadať na správanie žiakov a mladistvých.

2. Pedagogický dozor, ktorý sprevádza skupinu najmenej 10 žiakov alebo študentov, má vstup zadarmo.

Čl. VI. Zákaz vstupu. Vylúčenie

1. Vstup do areálu hradu môže byť odopretý osobám, ktorých návšteva by mohla preukázateľne narušiť poriadok alebo bezpečnosť, prípadne ktorých správanie je v rozpore so spoločenskými normami správania alebo dobrými mravmi.

2. Zákaz vstupu a možnosť vylúčenia z areálu platí aj pre osoby pod vplyvom alkoholu, omamných alebo psychotropných látok alebo ktoré narúšajú jeho poriadok alebo bezpečnosť jeho návštevníkov.

3. Z areálu môže byť vykázaná osoba alebo skupina osôb aj bez vrátenia vstupného, ktorí napriek napomenutiu poruší ustanovenia tohto Návštevného poriadku alebo neuposlúchne pokyny zodpovedných zamestnancov múzea. Podľa povahy priestupku môže dozorca alebo zodpovedný zamestnanec požiadať o zákrok polície.

Čl. VII. Záverečné ustanovenia

1. Priania, pripomienky, sťažnosti môžu návštevníci poslať mailom na adresu: hrad.devin@mmb.sk alebo mmba@mmb.sk.

2. Tento návštevný poriadok nadobúda účinnosť od 1. 5. 2021.

Navštívte nás
už dnes!

Naplánujte si výlet na jednu z najvýznamnejších národných kultúrnych pamiatok na Slovensku. Hrad Devín ponúka okrem historického či prírodného bohatstva aj expozíciu so vzácnymi archeologickými nálezmi či podujatia pre celú rodinu. Spoznajte hrad aj jeho blízke okolie, ktoré má rozhodne čo ponúknuť.

Navštívte nás
už dnes!

Naplánujte si výlet na jednu z najvýznamnejších národných kultúrnych pamiatok na Slovensku. Hrad Devín ponúka okrem historického či prírodného bohatstva aj expozíciu so vzácnymi archeologickými nálezmi či podujatia pre celú rodinu. Spoznajte hrad aj jeho blízke okolie, ktoré má rozhodne čo ponúknuť.