Otvorené od 10:00 do 18:00. Posledný vstup o 17:15.

M
M

Otvorené od 10:00 do 18:00. Posledný vstup o 17:15.

Cintorín a kaplnka z 11. – 13. storočia

Osídlenie Devína po rozpade Veľkomoravskej ríše kontinuálne pokračovalo aj v 11. stor. Obyvatelia osady z dolnej časti hradiska pochovávali svojich mŕtvych v okolí kaplnky, ktorú postavili na mieste niekdajšieho veľkomoravského kostola. Keďže sa pochovávalo na vysvätenej ploche ohradenej kamenným múrom, celková rozloha cintorína nie je veľká. Charakter cintorína, hustota a etážovitosť pochovávania naznačujú, že išlo o kostolný cintorín. Výskum odhalil približne 700 hrobov datovaných do obdobia od konca 10. do 13. stor. Niektoré hroby boli prekryté platňami – náhrobnými kameňmi. Našli sa v nich strieborné a bronzové esovité záušnice rôznej veľkosti, prstene, náhrdelníky, železné pracky, mince Ondreja I., Bela I., Šalamúna a ďalších panovníkov. Priemerný vek pochovaných bol 32 rokov. Ležali v hĺbke 70 – 130 cm tesne jeden vedľa druhého, miestami i vo viacerých vrstvách nad sebou. Časť cintorína bola zničená pri terénnych úpravách súvisiacich so vznikom šijovej priekopy a stredného hradu v 15. stor.