Dnes je zatvorené.    zistiť viac

M
M

Dnes je zatvorené.

Obytné a hospodárske objekty dolného hradu

Obytnú a hospodársku funkciu plnili viaceré solitérne stavby v priestore dolného hradu. V jednej z miestností dvojpriestorového domu obdĺžnikového pôdorysu s rozmermi 12 × 5 m, vymedzeného kamenným obvodovým murivom, bola odkrytá veľká pec s predpecnou plochou vymurovanou z lomového kameňa. Pri odstraňovaní zásypu objektu sa okrem bežného sídliskového inventára našiel aj meč so zlatými tauzovanými značkami výrobcu. Na jednej strane čepele sa nachádza značka v tvare rovnoramenného kríža a kosáka, na druhej strane značka pripomínajúca symbol ríšskeho jablka. Meč na základe analógií pochádza z rokov 1450 – 1470. V jednopriestorovom dome obdĺžnikového pôdorysu s rozmermi 6,5 × 5,6 m sa do výšky 1,5 m zachovalo murivo z lomového kameňa spájaného maltou. Tvorilo suterén objektu čiastočne zapusteného do podložia, ktorý osvetľovalo okno. Podlažie nad suterénom malo drevenú konštrukciu, ktorá zanikla pri požiari, o čom svedčí silná vrstva popola, uhlíkov a prepálenej mazanice. Dom z 15. stor. slúžil hradnej čeľadi alebo posádke ako obytný objekt, pričom spodná časť sa mohla využívať na hospodárske alebo skladovacie účely.