Dnes je zatvorené.    zistiť viac

M
M

Dnes je zatvorené.

MMB spustilo verejnú výzvu pre architektov a grafických dizajnérov. Projekt sa týka hradu Devín

Bratislava, 5. septembra 2021: Múzeum mesta Bratislavy vyhlásilo v spolupráci s Metropolitným inštitútom Bratislavy verejnú architektonicko-dizajnérsku výzvu na návrh riešenia návštevníckej infraštruktúry v areáli hradu Devín. Cieľom je zvýšenie návštevníckeho komfortu pri spoznávaní tejto jedinečnej historickej a kultúrnej pamiatky národného významu a jednej z najnavštevovanejších lokalít múzea.

Múzeum mesta Bratislavy (MMB) sa dlhodobo snaží o zvyšovanie komfortu pre návštevníkov hradu Devín a zlepšovanie jeho prístupnosti. Súčasťou tejto snahy je aj aktuálny projekt riešenia návštevníckej infraštruktúry v hradnom areáli, ktorý predstavuje najdôležitejší investičný projekt pre hrad Devín za posledné obdobie.

Ako súčasť projektu sme vyhlásili verejnú výzvu na predloženie ponúk na toto riešenie, z ktorých v priebehu nasledujúceho mesiaca vyberieme víťazného realizátora. Verím, že dostaneme kvalitné ponuky a víťazným návrhom posunieme kvalitu infraštruktúry hradu Devín na špičkovú úroveň,“ hovorí Zuzana Palicová, poverená vedením Múzea mesta Bratislavy.

Pri príprave súťažných podmienok MMB oslovilo Metropolitný inštitút Bratislavy (MIB), ktorý ako mestská príspevková organizácia v oblasti architektúry, urbanizmu, rozvoja a plánovania mesta, pomohol zadefinovať a nastaviť zadanie pre výzvu. Cieľom zadaniaje nájsť riešenie pre informačný systém, ktorý bude zodpovedať moderným štandardom a bude rešpektovaťedinečnú symbiózu medzi históriou a prírodnou krajinou v hradnom areáli s unikátnym geniom loci.

„Jednou z dôležitých agiend, ktorú MIB robí, je realizovanie architektonických súťaží. Verejný priestor a stavby slúžia všetkým obyvateľom, preto by sa pri ich navrhovaní malo vyberať najlepšie riešenie. Podstatou dobrej súťaže je nájsť prostredníctvom otvorenej výzvy v krátkom čase služby s optimálnym pomerom kvality a ceny. Toto odborné know-how sme preto radi spojili v spolupráci pre riešenie návštevníckej infraštruktrúry hradu Devín. Spolupráca bola prirodzená, keďže obe verejné inštitúcie majú rovnakého zriaďovateľa – hlavné mesto SR a venujú sa budovaniu kultúrnych hodnôt vo verejnom záujme,“ hovorí Peter Lényi zo sekcie súťaží na Metropolitnom inštitúte Bratislavy. MIB bude spolu so zástupcami MMB a Únie grafických dizajnérov tvoriť hodnotiacu komisiu, ktorá bude posudzovať nielen cenu, ale aj kvalitatívne kritériá jednotlivých ponúk.

Čo sa myslí pod riešením návštevníckej infraštruktúry na hrade Devín?

  • Hrad Devín patrí k najvýznamnejším pamiatkam na Slovensku. V jeho areáli sa prelínajú archeologické, historické a prírodné prvky mimoriadneho významu. Výnimočnosť hradu spočíva práve v jedinečnej kombinácii týchto prvkov, spoločne vytvárajúcich unikátne miesto s neopakovateľnou atmosférou.
  • V súčasnosti chýba v areáli hradu ucelený informačný a navigačný systém. Primárnym cieľom projektu je preto jeho modernizácia, resp. dobudovanie. Hrad Devín okrem toho trpí aj nedostatkom ďalšej infraštruktúry, ktorá by návštevníkom poskytovala dostatočný komfort pri jeho spoznávaní. Preto je súčasťou projektu aj úprava a skvalitnenie vstupných priestorov hradného areálu a vybudovanie dvoch oddychových zón, doplnených o drobnú infraštruktúru a mobiliár.

Čo je predmetom samotnej výzvy?

  • Od víťazného uchádzača očakávame návrh kreatívneho riešenia nového informačno-navigačného systému v areáli hradu a návrh vybudovania doplnkovej odpočinkovej infraštruktúry. Ide o dve vzájomne prepojené časti jedného projektového celku, výsledný návrh musí pokrývať obe časti.
  • Je pritom dôležité, aby výsledný návrh zohľadňoval potreby modernej prezentácie kultúrnej pamiatky v 21. storočí a poskytoval dostatočný komfort pre všetky návštevnícke skupiny. Filozofiou MMB je vychádzať z princípov inklúzie a bezbariérovosti, jednotlivé prvky by preto mali byť dostupné i pre návštevníkov s obmedzeniami.

Dlhodobým cieľom MMB je sprístupnenie historického a prírodného bohatstva hradu Devín čo najširšiemu publiku, moderná interpretácia tohto bohatstva a prehĺbenie jedinečnej symbiózy medzi históriou a prírodou v hradnom areáli a jeho okolí. Tento projekt má byť dôležitým krokom k jeho naplneniu.

Ako sa zapojiť?

  • V lehote predĺženej do 11. októbra 2021, do 13:00 pošlite na kontaktný email sanigova@bratislava.sk cenovú ponuku a portfólio prác, spolu so zadefinovaním svojej vízie, filozofie a prístupu ku koncepčnému riešeniu zadania. Všetky potrebné informácie nájdete na tomto odkaze, kde si prečítate aj kompletný text výzvy: https://bit.ly/3zvYF94

Výzva na zapojenie sa do súťaže na riešenie návštevníckej infraštruktúry na hrade Devín je súčasťou podaného cezhraničného projektu z programu spolupráce Interreg Slovenská republika – Rakúsko 2014 – 2020, ktorý spoločne podali Múzeum mesta Bratislavy s partnerom z rakúskej strany obcou Marchegg. Partnerský projekt s názvom Kultúrne mosty cez rieku Morava má viacero spoločných cieľov. Jedným z „hmatateľných“ cieľov  je odstránenie aktuálnych problémov súvisiacich s technickým stavom kultúrnych pamiatok a ich okolia, čo nepochybne prispeje k zatraktívneniu týchto lokalít. Na Slovenku je to národná kultúrna pamiatka hrad Devín, v Rakúsku kaštieľ v obci Marchegg. Projekt kladie dôraz na rozvoj a zintenzívnenie spolupráce v prihraničnom regióne, a to nielen priamo medzi partnermi, ale aj nepriamo prostredníctvom zapojenia ďalších aktérov a cieľových skupín zúčastňujúcich sa na aktivitách projektu, napr.  základné školy, odborníci z rôznych oblastí historických vied (archeológia, história, pedológia, archeozoológia, numizmatika a pod.).

Navštívte nás
už dnes!

Naplánujte si výlet na jednu z najvýznamnejších národných kultúrnych pamiatok na Slovensku. Hrad Devín ponúka okrem historického či prírodného bohatstva aj expozíciu so vzácnymi archeologickými nálezmi či podujatia pre celú rodinu. Spoznajte hrad aj jeho blízke okolie, ktoré má rozhodne čo ponúknuť.

Navštívte nás
už dnes!

Naplánujte si výlet na jednu z najvýznamnejších národných kultúrnych pamiatok na Slovensku. Hrad Devín ponúka okrem historického či prírodného bohatstva aj expozíciu so vzácnymi archeologickými nálezmi či podujatia pre celú rodinu. Spoznajte hrad aj jeho blízke okolie, ktoré má rozhodne čo ponúknuť.