Dnes je zatvorené.    zistiť viac

M
M

Dnes je zatvorené.

Hospodárske budovy stredného hradu

Hrad ako centrum panstva plnil okrem primárnej vojenskej a obytnej úlohy aj dôležitú hospodársku funkciu. Pobývali tu jednotliví funkcionári, správcovia, sluhovia a remeselníci a zároveň sa tu uskladňovali poľnohospodárske prebytky.

Hospodárske zázemie na hrade Devín tvorilo niekoľko budov nachádzajúcich sa na strednom hrade. Zástavba koncentrovaná na západnom okraji pozostávala z desiatich miestností. Podľa opisu, ktorý nám vo svojom diele Notitia Hungariae novae historico-geographica z 18. stor. zanechal Matej Bel, tu boli klenuté pivnice, strážnica, byt kastelána a stajne pre dobytok. Budovy vznikali postupne od konca 17. do záveru 18. stor. Najstarší a zároveň najväčší objekt je trojpriestorový so vstupom v strednej časti. Z južnej a zo severnej strany k nemu pristavali ďalšie priestory.

Predchodcom hospodárskej zástavby stredného hradu bola stavba v hĺbke 2 m, z ktorej sa zachoval fragment nárožia. Na základe viacerých kovových nálezov a kováčskej trosky sa možno domnievať, že objekt slúžil ako kováčska dielňa.