Dnes je zatvorené.    zistiť viac

M
M

Dnes je zatvorené.

Príroda v okolí devínskeho hradu

Územie medzi Devínom a Devínskou Novou Vsou je významné nielen z historického a geografického hľadiska, ale i z pohľadu prírody. Za mimoriadnu biodiverzitu vďačí polohe na rozhraní panónskej a karpatskej fytogeografickej oblasti. Nachádzame tu širokú škálu prírodných prostredí – vodné a mokradné biotopy, nivné lúky v povodí Moravy striedajúce sa s dynamickými biotopmi lužných lesov, lesy Malých Karpát, ako aj stepné spoločenstvá Devínskej Kobyly s kopcom Sandberg.

Zaplavované oblasti v tejto lokalite sú potravovou základňou pre bociany, volavky či kormorány, ktoré tu lovia ryby a obojživelníky. Domov tu našiel aj bobor a viaceré druhy netopierov. V tôňach a mŕtvych ramenách riek žije celý rad mäkkýšov. Rastú tu snežienky, konvalinky, kosatce a ušľachtilo pôsobiace lekná. Na pastvou udržiavaných lúkach kvitnú hlaváčiky jarné a poniklece a nájdeme tu aj viaceré druhy vzácnych orchideí. Nad Sandbergom poletujú pestré včeláriky zlaté. Sandberg je aj významnou paleontologickou lokalitou, na viacerých miestach sa dajú nájsť odtlačky rôznych lastúr a prehistorických živočíchov.